Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  |  +31 (0)23 574 83 51

 Logo VvKR opt  SGR 

9,5
9,5 van 10
39 beoordelingen

Individuele luxe safari reizen op maat in oost en zuidelijk Afrika

Laat Mambulu! Safaris u terugbellen

U dient uw naam in te vullen
U dient uw e-mailadres in te vullen
U dient uw telefoonnummer in te vullen
Ongeldige invoer

Algemene voorwaarden

Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie die nodig is om een correcte bemiddeling tot stand te brengen en uit te voeren. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen, reis-, annulerings- en ziektekostenverzekeringen). Hierover zal Mambulu! u wel algemene informatie kunnen verstrekken. Mambulu! zal u direct bij het geven van de opdracht een reisovereenkomst per e-mail in PDF formaat sturen. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden aan Mambulu!. Met het ondertekenen en retour zenden van de reisovereenkomst verklaart u akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Mambulu! en geeft u uitdrukkelijk opdracht voor de bemiddeling zoals die in de offerte vermeld staat.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1

De opdracht:De opdracht behelst de totstandkoming van een reisovereenkomst in de ruimste zin des woords als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 sub b BW.

1.2

Mambulu!: de reisorganisator als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 sub a jo lid 2 BW.

1.3

Reiziger: de reiziger als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 sub 1 onder c BW.

 

 

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

2.1

De inhoud van de opdracht bestaat uit het samen met de reiziger bepalen van de eisen waaraan de gewenste safari c.q. reis dient te voldoen, het opmaken van een offerte en het na acceptatie van de offerte uitvoeren van alle voor het uitvoeren van de reis samenhangende werkzaamheden conform de geaccepteerde offerte.

2.2

Tussen de reiziger en Mambulu! komt een reisovereenkomst tot stand zodra de reisovereenkomst door de reiziger ondertekend retour is gezonden.

2.3

Bij boeking via internet richt Mambulu! het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij door acceptatie van de offerte een overeenkomst aangaat. De bevestiging van de boeking vindt plaats door het ondertekenen en retour zenden van de reisovereenkomst, waardoor onmiddellijk een reisovereenkomst tot stand is gekomen.  

2.4

De reiziger is jegens Mambulu! voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit reisovereenkomst. Indien er sprake is van meer dan één reiziger is de hoofdboeker voor zijn en de medereizigers voor hun deel aansprakelijk.

 

 

Artikel 3 De reserveringsopdracht

3.1

De reiziger zal de, voor het sluiten van de reisovereenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Mambulu!.

3.2

Eventuele annuleringen van of wijzigingen in de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien Mambulu! het wijzigingsverzoek inwilligt, kan tot 30 dagen voor de vertrekdatum de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen € 100,- exclusief BTW te vermeerderen met de door de dienstverlener in rekening te brengen kosten.

 

 

Artikel 4 Opzegging reisovereenkomst door reiziger

4.1

De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Opzegging van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bij aangetekende brief plaats te vinden.

4.2

Indien de opzegging als bedoeld in lid 1 geschied wegens een reiziger toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij/zij Mambulu! de schade die zij ten gevolge van de opzegging lijdt en wel als volgt:

  • Tot 90 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom.
  • Tussen 90 en 60 dagen voor vertrek: 60% van de totale reissom.
  • Tussen 59 en 30 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom.
  • Vanaf 29 dagen voor vertrek tot de vertrekdatum: 100% van de totale reissom.

4.3

Indien de opzegging als bedoeld in lid 1 geschied wegens een reiziger niet toe te rekenen omstandigheid, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan, een en ander voor zover die schade niet wordt vergoed door een (reis)verzekeraar van de reiziger. De (niet door de verzekeraar vergoede) schade zal in onderling overleg tussen Mambulu! en de reiziger worden vastgesteld. Pas nadat is gebleken dat dat niet tot een oplossing leidt, zal de kwestie door ieder der partijen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

 

 

Artikel 5 Opzegging reisovereenkomst door Mambulu!

5.1

Mambulu! kan de reisovereenkomst te allen tijde opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. Het bepaalde in artikel 504 Wet op de Reisovereenkomst is overeenkomstig van toepassing. Als gewichtige redenen worden in elk geval verstaan: de gevolgen van oorlog, stakingen, rellen, criminaliteit en natuurrampen.

 

 

Artikel 6 Betalingen

6.1

Mambulu! zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling van 50% van de totale reissom verlangen. Ingeval voor een bepaalde reis een minimum aanbetaling wordt vereist die hoger ligt dan voornoemde 50%, dan vermeldt Mambulu! dat duidelijk bij de overeenkomst van opdracht. In dat geval geldt het afwijkende bedrag als de vereiste aanbetaling.

6.2

Het restant van de verschuldigde reissom dient uiterlijk op de in de factuur genoemde datum, doch uiterlijk 60 dagen voor vertrek, door Mambulu! te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen offerte en factuur geldt de factuur.

6.3

Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger van rechtswege in verzuim en word (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd. Mambulu! zal dan wel de kosten als bedoeld in artikel 3.2 in rekening te brengen c.q. verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

6.4

Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de reiziger.

6.5

De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener tot uiterlijk 20 dagen voor de aanvang van de reis worden verhoogd in verband met wijziging in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Bij toepassing van deze bepaling zal Mambulu! aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.

6.6

Na een afwijzing als in het voorgaande lid bedoeld kan Mambulu! de reisovereenkomst opzeggen op de wijze en als bedoeld in artikel 505 lid 4 Wet op de Reisovereenkomst.

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1

Mambulu! zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Mambulu! aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de handelingen en/of nalatigheden van de van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. Mambulu! draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

7.2

Voor zover Mambulu! zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Mambulu! beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

7.3

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekosten-verzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4

Mambulu! is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verant-woordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

7.5

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Mambulu! en/of de door deze ingeschakelde derde(n).

 

 

Artikel 8 Documenten

8.1

Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door Mambulu! algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

8.2

De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

8.3

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Mambulu! schriftelijk heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden toegerekend danwel indien Mambulu! tekort is geschoten in haar in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

8.4

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten (geldig paspoort en/of identiteitskaart, visa, inentings- en vaccinatiebewijzen, rijbewijs en groene kaart.

8.5

De reiziger is zélf verantwoordelijk voor het afsluiten van adequate reis-, annulerings- ongevallen-, bagage, repatriëring- en ziektekostenverzekeringen.

8.6

Mambulu!! is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 

 

Artikel 9 Rente en incassokosten

9.1

De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Mambulu! heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienst-verlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

9.2

Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de het gevorderde.

 

 

Artikel 10 Klachten

10.1

Klachten over een door Mambulu! gemaakte reservering, resp. over door Mambulu! verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Mambulu! worden ingediend.

10.2

Mambulu! zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

 

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.1

Inzake geschillen omtrent de interpretatie en/of de uitvoering van de reisovereenkomst zal de Nederlandse rechter bevoegd zijn. Op geschillen omtrent de interpretatie en/of de uitvoering van de reisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

(1 januari 2011)

Top>>

Terug naar boven

Nieuwsbrief

@mambulu_safaris

Reiservaringen

Zambia:
In juni van dit jaar hebben wij een reis gemaakt naar Zambia. Het was onze eerste kennismaking met Afrika. Een al lange gekoesterde wens die nu uit kwam. Mambulu Safaris heeft goed naar onze wensen geluisterd en voor ons een prachtige onvergetelijke reis samengesteld. Fijn dat Mambulu Safaris onze dromen heeft kunnen waar maken.
Met vriendelijke groet,
Caroline en Jessica

Het moest geen groepsreis zijn, maar wij, mijn dochter en ik, wilden zoveel mogelijk in alle rust kunnen genieten van Afrika’s wildlife.

Na een lange maar toch comfortabele vliegreis kwamen we aan in Lusaka. Daar werden we al opgewacht door onze transfer agent en reden we in no time naar onze eerste verblijfs accommodatie Kanyemba River Lodge. Deze route ging tot onze verassing deels over het water. Onze lodge heeft een prachtige tuin en onze cabin kijkt uit over de Zambezi river. Een sprookjesachtige omgeving. Dineren bij een kampvuur met uitzicht over de rivier. ‘s Nachts liepen de nijpaarden rond onze cabin te grazen. In deze lodge waren we de enigste gasten en werden we dan ook schandalig verwend.

In alle vroegte maakten we een bootsafari en troffen bij zonsopgang 2 spelende olifanten in het water op maar een paar meter afstand.

Mijn dochter heeft de volgende dag nog een kanosafari gemaakt. Geen ongevaarlijke onderneming gezien de vele nijlpaarden en krokodillen in de Zambezi rivier. Ook hebben we een gamedrive gemaakt in national park Lower Zambezi en hier o.a. een luipaard met een kill gespot. En natuurlijk nog onbeschrijfelijk veel andere dieren.

Op dag 4 zijn we na weer een prima transfer met een binnenlandse vlucht naar ons tweede resort gevlogen. Track and Trail river camp. Hier waren op dat moment meer gasten en moesten wij even wennen aan de “drukte”. Maar ook hier was de verzorging uitstekend en maakten wij in de vroege ochtend en in de namiddag gamedrives in South Luangwa National Park. Ongelofelijk hoeveel wildlife hier is. Overal waar je kijkt zie je hier dieren van allerlei soort. Het viel me op dat de dieren gewend waren aan de toeristen en niet schuw waren. We hadden een hele aardige vaste gids die ons ontzettend veel geleerd heeft over de natuur daar.

Ook hier liepen er allerlei wilde dieren door de tuin van onze lodge. Zoals toen een hele grote groep bavianen langs onze cabin renden. Gelukkig zaten we net op dat moment op het balkonnetje van ons huisje. Met onze gids hebben we nog een dorpje en markt bezocht in de buurt. En genoten van de vriendelijke lokale bevolking en de vrolijke kinderen die het prachtig vinden als je een foto van ze maakt. Het maakte ons wel bewust van de (gênante) weelde waar wij eigenlijk in leven.

Na 4 dagen vertrokken we naar ons laatste resort Zikomo Busch Camp. Weer een heel andere omgeving. Een nog puurder stukje Afrika. Hier moet je nog echt op zoek naar de dieren en ook lijkt het leven hier veel rauwer. Hier hebben we wel onze meest indrukwekkende en intense ervaringen meegemaakt. In dit camp waren we weer de enigste gasten en konden dan ook onze wensen kenbaar maken. Wij hadden weer onze vaste gids, een echte oude rot in het vak, die precies wist waar en wanneer je ergens moest zijn om wat te spotten. 

Zo troffen we dan ook s’ nachts 9 leeuwen aan die op het punt stonden om te gaan jagen. Vanuit onze jeep zagen wij hun jachttechniek en verovering op een puku. Op 5 meter afstand werd het arme dier door 9 leeuwen verslonden. De toegesnelde hyena’s werd niets gegund.

Ook troffen we hier een kudde van honderden galopperende buffels aan. Een indrukwekkend schouwspel. Spotte een zeldzame visuil en nog vele prachtige vogelsoorten. Ook hebben nog een leerzame wandelsafari gemaakt. 

Na 12 dagen kwam aan dit alles een eind.  Afrika heeft op ons een onuitwisbare indruk gemaakt. Nooit zal ik de kleuren bij zonsopgang en ondergang vergeten, nog de intense (rauwe) en pure schoonheid van de natuur.

Fijn dat Mambulu Safaris onze dromen heeft kunnen waar maken.

Bedankt!