Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  |  +31 (0)23 574 83 51

  Logo VvKR opt  SGR 

9,4
9,4 van 10
50 beoordelingen

Individuele luxe safari reizen op maat in oost en zuidelijk Afrika

Laat Mambulu! Safaris u terugbellen

U dient uw naam in te vullen
U dient uw e-mailadres in te vullen
U dient uw telefoonnummer in te vullen
Ongeldige invoer

Algemene voorwaarden

Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie die nodig is om een correcte bemiddeling tot stand te brengen en uit te voeren. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen, reis-, annulerings- en ziektekostenverzekeringen). Hierover zal Mambulu! u wel algemene informatie kunnen verstrekken. Mambulu! zal u direct bij het geven van de opdracht een reisovereenkomst per e-mail in PDF formaat sturen. Eén exemplaar dient u ondertekend retour te zenden aan Mambulu!. Met het ondertekenen en retour zenden van de reisovereenkomst verklaart u akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Mambulu! en geeft u uitdrukkelijk opdracht voor de bemiddeling zoals die in de offerte vermeld staat.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1

De opdracht:De opdracht behelst de totstandkoming van een reisovereenkomst in de ruimste zin des woords als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 sub b BW.

1.2

Mambulu!: de reisorganisator als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 sub a jo lid 2 BW.

1.3

Reiziger: de reiziger als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 sub 1 onder c BW.

 

 

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

2.1

De inhoud van de opdracht bestaat uit het samen met de reiziger bepalen van de eisen waaraan de gewenste safari c.q. reis dient te voldoen, het opmaken van een offerte en het na acceptatie van de offerte uitvoeren van alle voor het uitvoeren van de reis samenhangende werkzaamheden conform de geaccepteerde offerte.

2.2

Tussen de reiziger en Mambulu! komt een reisovereenkomst tot stand zodra de reisovereenkomst door de reiziger ondertekend retour is gezonden.

2.3

Bij boeking via internet richt Mambulu! het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij door acceptatie van de offerte een overeenkomst aangaat. De bevestiging van de boeking vindt plaats door het ondertekenen en retour zenden van de reisovereenkomst, waardoor onmiddellijk een reisovereenkomst tot stand is gekomen.  

2.4

De reiziger is jegens Mambulu! voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit reisovereenkomst. Indien er sprake is van meer dan één reiziger is de hoofdboeker voor zijn en de medereizigers voor hun deel aansprakelijk.

 

 

Artikel 3 De reserveringsopdracht

3.1

De reiziger zal de, voor het sluiten van de reisovereenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Mambulu!.

3.2

Eventuele annuleringen van of wijzigingen in de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien Mambulu! het wijzigingsverzoek inwilligt, kan tot 30 dagen voor de vertrekdatum de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen € 100,- exclusief BTW te vermeerderen met de door de dienstverlener in rekening te brengen kosten.

 

 

Artikel 4 Opzegging reisovereenkomst door reiziger

4.1

De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Opzegging van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bij aangetekende brief plaats te vinden.

4.2

Indien de opzegging als bedoeld in lid 1 geschied wegens een reiziger toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij/zij Mambulu! de schade die zij ten gevolge van de opzegging lijdt en wel als volgt:

 • Tot 90 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom.
 • Tussen 90 en 60 dagen voor vertrek: 60% van de totale reissom.
 • Tussen 59 en 30 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom.
 • Vanaf 29 dagen voor vertrek tot de vertrekdatum: 100% van de totale reissom.

4.3

Indien de opzegging als bedoeld in lid 1 geschied wegens een reiziger niet toe te rekenen omstandigheid, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan, een en ander voor zover die schade niet wordt vergoed door een (reis)verzekeraar van de reiziger. De (niet door de verzekeraar vergoede) schade zal in onderling overleg tussen Mambulu! en de reiziger worden vastgesteld. Pas nadat is gebleken dat dat niet tot een oplossing leidt, zal de kwestie door ieder der partijen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

 

 

Artikel 5 Opzegging reisovereenkomst door Mambulu!

5.1

Mambulu! kan de reisovereenkomst te allen tijde opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. Het bepaalde in artikel 504 Wet op de Reisovereenkomst is overeenkomstig van toepassing. Als gewichtige redenen worden in elk geval verstaan: de gevolgen van oorlog, stakingen, rellen, criminaliteit en natuurrampen.

 

 

Artikel 6 Betalingen

6.1

Mambulu! zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling van 50% van de totale reissom verlangen. Ingeval voor een bepaalde reis een minimum aanbetaling wordt vereist die hoger ligt dan voornoemde 50%, dan vermeldt Mambulu! dat duidelijk bij de overeenkomst van opdracht. In dat geval geldt het afwijkende bedrag als de vereiste aanbetaling.

6.2

Het restant van de verschuldigde reissom dient uiterlijk op de in de factuur genoemde datum, doch uiterlijk 60 dagen voor vertrek, door Mambulu! te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen offerte en factuur geldt de factuur.

6.3

Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger van rechtswege in verzuim en word (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd. Mambulu! zal dan wel de kosten als bedoeld in artikel 3.2 in rekening te brengen c.q. verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

6.4

Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de reiziger.

6.5

De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener tot uiterlijk 20 dagen voor de aanvang van de reis worden verhoogd in verband met wijziging in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Bij toepassing van deze bepaling zal Mambulu! aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.

6.6

Na een afwijzing als in het voorgaande lid bedoeld kan Mambulu! de reisovereenkomst opzeggen op de wijze en als bedoeld in artikel 505 lid 4 Wet op de Reisovereenkomst.

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1

Mambulu! zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Mambulu! aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de handelingen en/of nalatigheden van de van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. Mambulu! draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

7.2

Voor zover Mambulu! zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Mambulu! beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

7.3

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekosten-verzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4

Mambulu! is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verant-woordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

7.5

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Mambulu! en/of de door deze ingeschakelde derde(n).

 

 

Artikel 8 Documenten

8.1

Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door Mambulu! algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

8.2

De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

8.3

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Mambulu! schriftelijk heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden toegerekend danwel indien Mambulu! tekort is geschoten in haar in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

8.4

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten (geldig paspoort en/of identiteitskaart, visa, inentings- en vaccinatiebewijzen, rijbewijs en groene kaart.

8.5

De reiziger is zélf verantwoordelijk voor het afsluiten van adequate reis-, annulerings- ongevallen-, bagage, repatriëring- en ziektekostenverzekeringen.

8.6

Mambulu!! is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 

 

Artikel 9 Rente en incassokosten

9.1

De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Mambulu! heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienst-verlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

9.2

Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de het gevorderde.

 

 

Artikel 10 Klachten

10.1

Klachten over een door Mambulu! gemaakte reservering, resp. over door Mambulu! verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Mambulu! worden ingediend.

10.2

Mambulu! zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

 

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.1

Inzake geschillen omtrent de interpretatie en/of de uitvoering van de reisovereenkomst zal de Nederlandse rechter bevoegd zijn. Op geschillen omtrent de interpretatie en/of de uitvoering van de reisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

(1 januari 2011)

Top>>

Terug naar boven

Nieuwsbrief

@mambulu_safaris

Recensies

 • Zambia

  Wou al lang naar Zambia, maar vermits ik alleen reis was dit niet zo evident, groepsreizen zijn er bijna niet te vinden….Tot ik Rob op het vakantiesalon in Antwerpen tegenkwam, en hij me nog meer zin deed krijgen. Bedankt Rob, om die droom waar te maken!
  Groetjes,
  Linda

  Lees meer...